Budzień

  1. Wykonano plac zabaw wraz z wiatą.
  2. Skanalizowano wieś i wybudowano nową oczyszczalnię ścieków komunalnych.
  3. Ogrodzono plac zabaw.
  4. Postawiono maszt do łączności internetowej.
  5. Zmodernizowano stację uzdatniania wody.
  6. Wyremontowano budynek stacji ujęcia wody.
  7. Wykonano nową nawierzchnię drogi prowadzącej przez wieś.
  8. Wykonano dodatkowy zbiornik na wodę konsumpcyjną przy stacji ujęcia wody.
  9. Wykonano remont stacji ujęcia wody.
  10. Zamontowano na placu zabaw siłownię zewnętrzną.