Osiągnięcia

Do największego sukcesu tej kadencji należy zrealizowanie programu wyborczego. Sukcesem jest również utrzymanie zerowego zadłużenia gminy oraz pozyskanie ponad  11 mln. zł unijnych i krajowych dotacji na realizację gminnych zadań. Wartym podkreślenia jest również fakt, że bezrobocie w naszej gminie spadło poniżej 4 % i jest jednym z najniższych  w naszym województwie. Pozyskanie znacznych dotacji unijnych i krajowych pozwoliło na zrealizowanie n/wym. inwestycji i przedsięwzięć.

W 2015 r.:

 1. Wykonaliśmy nową drogą łączącą ul. Mokrą z ul. Dworcową w Stepnicy. Droga ta jest przede wszystkim wykorzystywana przez transport ciężarowy przewożący towary do  i z portu.
 2. Wybudowaliśmy sanitarną sieć kanalizacyjną i wodociągową do działek budowlanych w Stepniczce.
 3. Wybudowaliśmy kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym dla działek budowlanych i ujęcia wody w Miłowie.
 4. Wybudowaliśmy w Stepniczce i Gąsierzynie dwie hybrydowe uliczne lampy LED zasilane energią słoneczną i wiatrową.
 5. Wybudowaliśmy w Czarnocinie slip do wodowania łodzi oraz czerpania wody do celów ppoż.
 6. Wybudowaliśmy na przystani żeglarskiej na Kanale Młyńskim w Stepnicy instalację elektryczną wraz ze słupkami do jej poboru oraz słupkami do poboru wody przez żeglarzy.
 7. Wykonaliśmy remont jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Stepniczce. Budynek ten gmina przejęła w spadku po zmarłym mieszkańcu gminy, który nie posiadał spadkobierców. Budynek przeznaczono do zasiedlenia przez polską rodzinę repatriantów z Kazachstanu.
 8. Wybudowaliśmy gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stepnicy /PSZOK/.
 9. Wybudowaliśmy kolejny blok mieszkalny z 26 mieszkaniami.
 10. Wybudowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz wodociągowej wraz z przepompowniami ścieków w Stepnicy przy ulicach Bolesława Śmiałego, Królowej Jadwigi, Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W sumie wybudowano 1603,85 m sieci wodociągowej, 1747,74 m sieci kanalizacyjnej, oraz dwie przepompownie.
 11. Wybudowaliśmy 450 m przesyłowej sieci wodociągowej łącząc nią miejscowości Żarnówko Leśne z Żarnówkiem Gospodarczym.
 12. Wybudowaliśmy w Stepnicy dwa obiekty użyteczności publicznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w postaci budynków bosmanatów na przystaniach żeglarskich na Kanale Młyńskim i przy porcie rybackim. Budynki, poza pomieszczeniami dla bosmanów, posiadają pomieszczenia gospodarcze, ogólnie dostępne kabiny WC i prysznice.
 13. Na stadionie w Stepnicy wykonaliśmy remont elewacji i ocieplenie budynku klubowego oraz piłkochwyt na bocznej ścianie stadionu.
 14. Wykonaliśmy wiaty rekreacyjne dla rowerzystów w Stepniczce, Bogusławiu  i Racimierzu.
 15. Wykonaliśmy z tłucznia i kruszywa łamanego nawierzchnie ulic Anny Jagiellonki  i Bolesława Chrobrego w Stepnicy.
 16. Wykonaliśmy nowe wrota wejściowe do kaplicy cmentarnej w Stepnicy.
 17. Wybudowaliśmy drogę dojazdową do slipu na przystani żeglarskiej przy porcie rybackim w Stepnicy.
 18. Zakupiliśmy pompy do oczyszczalni ścieków oraz do przepompowni ścieków.
 19. Każdego roku udzielaliśmy dotacji Parafii w Stepnicy na remont zabytkowego kościoła.
 20. Rozbudowaliśmy monitoring Stepnicy. Aktualnie w mieście funkcjonuje 17 kamer, które przekazują obraz monitorowanych miejsc do centrum znajdującego się u Komendanta Straży Miejskiej.
 21. Wykonaliśmy siłami własnymi z materiałów pozostałych po innych budowach parking samochodowy przy Szkole Podstawowej w Stepnicy oraz chodnik przez park w Czarnocinie.
 22. W Zielonczynie na istniejącej sieci wodociągowej wykonaliśmy hydranty ppoż. Do tego czasu miejscowość ta nie posiadała takich hydrantów.

W 2016 r.:

 1. W Stepnicy przy ulicy Kolejowej zakończyliśmy budowę i oddaliśmy do użytkowania piąty budynek mieszkalny z 26 mieszkaniami.
 2. Wykonaliśmy elewację wraz z dociepleniem budynku komunalnego przy ul. Barnima w Stepniczce.
 3. Wykonaliśmy prace remontowe na oczyszczalni ścieków w Stepnicy. Wykonanie tych prac obniżyło koszty eksploatacyjne oczyszczalni oraz zapewniło jej bezawaryjne długoletnie dalsze funkcjonowanie.
 4. Wykonaliśmy nowe nawierzchnie ulic Anny Jagiellonki i Słonecznej w Stepnicy, ulicy Podgórnej w Żarnowie i drogi w Żarnówku.
 5. Wykonaliśmy nowy chodnik wraz z przejściami dla pieszych pomiędzy ulicami Mokrą  i Dworcową w Stepnicy.
 6. Wykonaliśmy utwardzenie placu składowego wraz z ogrodzeniem przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stepnicy z przeznaczeniem na składowanie odpadów zielonych.
 7. Wykonaliśmy grilla betonowego na terenie „dzikiej plaży” w Stepnicy.
 8. W związku z rozbudową osiedla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w Kopicach wykonaliśmy przepompownię ścieków sanitarnych.

W 2017 r.:

 1. Przebudowaliśmy ulicę Tadeusza Kościuszki i ulicę Portową w Stepnicy, tj. wykonaliśmy nowe nawierzchnie jezdni i chodników, nowe znacznie większe parkingi niezbędne  w sezonie turystycznym, wykonaliśmy kanalizację wód opadowych, zdemontowaliśmy betonowe, stojące w chodniku słupy energetyczne i przenieśliśmy instalację energetyczną do ziemi, zamontowaliśmy nowe słupy oświetlenia ulicznego z ledowymi lampami.
 2. W ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dokonaliśmy wymiany lamp oświetlenia ulicznego w Stepnicy na energooszczędne lampy ledowe. Warto podkreślić, że ta inwestycja była możliwa dzięki temu, że Stepnica uzyskała prawa miejskie, ponieważ z tego programu unijnego mogły korzystać tylko miasta. W wyniku tego przedsięwzięcia koszty zakupu energii elektrycznej zmniejszą się o około 60 %. Na dwujezdniowym odcinku ulicy Bolesława Krzywoustego w Stepnicy dokonaliśmy przejęcia od ENEA S.A. oświetlenia ulicznego, co pozwoliło nam na wymianę starych skorodowanych słupów oświetleniowych na nowe z lampami ledowymi.
 3. W celu poprawy jakości wody konsumpcyjnej mieszkańcom Widzieńska wykonaliśmy kapitalny remont i modernizację tamtejszej stacji ujęcia wody.
 4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego gminy zakupiliśmy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stepnicy samochód cysternę o pojemności 12,5 tys. litrów. Ta ilość wody wraz z wodą jaką posiadamy w zbiornikach pozostałych trzech samochodów bojowych OSP / 10 tys. litrów / daje nam możliwość zgaszenia pożaru obiektu bez potrzeby uzupełnienia wody np. z hydrantów.
 5. Wykonaliśmy zadaszenie poletka osadowego na oczyszczalni ścieków w Stepnicy oraz wykonaliśmy kanalizacji sanitarnej w Łące, Stepnicy, Kopicach i Miłowie.
 6. Wykonaliśmy siłownie zewnętrzne w Widzieńsku, Gąsierzynie, Racimierzu i Jarszewku. Siłownie wykorzystywane są zarówno przez mieszkańców wymienionych miejscowości, jak i turystów.
 7. W celu oświetlenia parkingu przy Orliku i hali sportowej w Stepnicy wybudowaliśmy dwie ledowe lampy hybrydowe. Lampy te, niezbędną do oświetlenia energię, czerpią z promieni słonecznych i wiatru.
 8. Wybudowaliśmy przy OSP Czarnocin wiatę rekreacyjną wraz z częścią magazynową.
 9. Wykonaliśmy remont pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy.
 10. Wykonaliśmy nową nawierzchnię szutrową komunalnej drogi gruntowej prowadzącej od ulicy Bolesława Krzywoustego w Stepnicy do nowo wybudowanych budynków przy ulicy Władysława Łokietka.
 11. Wykonaliśmy ogrodzenie użytkowanego przez LKS Pionier Żarnowo stadionu piłkarskiego w Racimierzu.
 12. Wykonaliśmy nową nawierzchnię ulicy Zygmunta Starego i Mieszka I w Stepnicy.
 13. Wytyczyliśmy i oznakowaliśmy 61 km szlaków rowerowych i 22,4 km szlaków pieszo-rowerowych.

W 2018 r.:

 1. Wybudowaliśmy nową ulicę Dębową w Stepnicy (d. Bogusławiu). Ulica została wykonana z płyt monolitycznych.
 2. Wybudowaliśmy miejsce spotkań dla mieszkańców Łąki z przeznaczeniem również na świetlicę socjoterapeutyczną.
 3. Rozbudowaliśmy Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy poprzez powiększenie sali teatralnej, remont sanitariatów i wybudowanie nowego pomieszczenia administracyjnego.
 4. Rozpoczęliśmy modernizację ścieżki rowerowej na trasie Stepnica – Widzieńsko poprzez nałożenie mineralnej wodoprzepuszczalnej warstwy ścieralnej naturalnie stabilizowanej typu Hanse Grand Robus.
 5. Wykonaliśmy linowe place zabaw przy Szkole Podstawowej w Stepnicy i na plaży w Stepnicy.
 6. Zagospodarowaliśmy przestrzeń publiczną na stadionie w Stepnicy poprzez wybudowanie wiaty, podwyższenie ogrodzenia, zamontowanie piłkochwytów.
 7. Wykonaliśmy trybuny sportowe na stadionie w Stepnicy i Racimierzu.
 8. Wykonaliśmy nową betonową posadzkę w garażach OSP w Stepnicy.
 9. Zakupiliśmy wyposażenie dla jednostek OSP w Stepnicy, Żarnowie i Czarnocinie.
 10. Zamontowaliśmy słupek do poboru wody w przystani jachtowej w basenie rybackim portu w Stepnicy.
 11. Wybudowaliśmy oświetlenie chodnika w parku w Bogusławiu.
 12. Wykonaliśmy w całej gminie nowe oznakowanie nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej.
 13. Wyremontowaliśmy trafostacje przy stacji uzdatniania wody w Łące i przy oczyszczalni ścieków w Stepnicy.
 14. Wykonaliśmy ogrodzenia czołowe portu przeładunkowego w Stepnicy.
 15. Wyremontowaliśmy pomieszczenia oraz zamontowaliśmy nowe drzwi wejściowe do ośrodka zdrowia w Stepnicy.
 16. Wyremontowaliśmy pomieszczenia kaplicy cmentarnej w Stepnicy.
 17. Wybudowaliśmy dodatkowy zbiornik na wodę konsumpcyjną przy stacji ujęcia wody w Budzieniu.
 18. Wykonaliśmy nowe nawierzchnie ulic w Stepniczce i Kopicach.

Oprócz wymienionych inwestycji wykonaliśmy wiele remontów mieszkań i obiektów komunalnych. Wykonywaliśmy bieżące remonty w szkołach oraz wyposażyliśmy je w nowoczesne pomoce naukowe. Zakupiono za kilkaset tysięcy złotych nowoczesne wyposażenie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Własne środki finansowe przeznaczone na inwestycje, zatrudnienie, organizacje imprez pomnażaliśmy o dotacje krajowe i unijne. Posiadane środki własne i otrzymane dotacje pomimo wykonania tak wielu inwestycji, pozwoliły uniknąć nam zaciągania pożyczek. Kończymy kadencję z zerowym zadłużeniem, czym może się pochwalić bardzo niewiele samorządów w Polsce.

Wykonanie tak dużej ilości inwestycji przy zerowym zadłużeniu zostało zauważone przez gremia krajowych ekspertów, które przyznały naszej gminie n/wym. wyróżnienia:

 1. Za promowanie idei Ruchu Olimpijskiego i pracę na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 2. Lider Rozwoju Regionalnego.
 3. Za wykonanie inwestycji w trzech dziedzinach tj. remonty i budowa dróg, budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalnie ścieków, oświetlenia ulic oraz gospodarka mieszkaniowa zajęliśmy dwukrotnie IV miejsce w Polsce.
 4. W rankingu Samorząd 25-lecia zajęliśmy IV miejsce w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich.
 5. W Sportowym Turnieju Miast i Gmin zajmowaliśmy w 2015 r. VI miejsce, w 2016 r. XII miejsce, w 2017 r. VIII miejsce i w 2018 r. IV miejsce w Polsce otrzymując oprócz pucharów również wyróżnienia finansowe.
 6. W każdym roku minionej kadencji nasza plaża w Stepnicy była wyróżniania tytułem Błękitnej Flagi.
 7. Wyróżnienie pieniężne przyznane przez ENEA za prowadzoną modernizację oświetlenia ulicznego.
 8. Podczas V Kongresu „Obywatel Senior” nasza gmina została wyróżniona wśród 11 wyróżnionych w Polsce za kompleksowe działania oparte na dialogu międzypokoleniowym poprzez organizowanie różnorodnych, cyklicznych spotkań i warsztatów dla osób starszych.
 9. Dwukrotnie uzyskaliśmy tytuł „Samorządu od Serca” za prowadzenie działań profilaktyki chorób układu krążenia, promocji ochrony zdrowia oraz wykonywanie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.

Ponadto jako burmistrz naszej gminy w rankingu Burmistrz 25-lecia zająłem VI miejsce w Polsce. Zostałem również wyróżniony nagrodą im. Grzegorza Palki. Nagroda ta zwana jest Oskarem Samorządowym i jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej.

Sukcesem naszej gminy jest również zajmowanie przez naszą młodzież czołowych miejsc w rozgrywkach wojewódzkich w tenisie stołowym i turniejach piłkarskich. Nasze dwie drużyny piłkarzy seniorów uczestniczą w rozgrywkach w B klasie, drużyna dziewcząt grała w III lidze, a drużyna tenisistów stołowych uzyskała awans do II ligi. Gmina jest organizatorem wielu turniejów tenisa stołowego oraz Mistrzostw Polski w sportach walki dzieci.

W zakresie pomocy społecznej ściśle współdziałano z Powiatowym Urzędem Pracy oraz pracodawcami, w wyniku czego aktywizowano osoby bezrobotne w naszej gminie. Przez całą kadencję działał Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy W Rodzinie, do którego wpłynęło 60 Niebieskich Kart. W ramach zespołu grupy robocze spotykały się 172 razy.W minionej kadencji Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy, szkołami i Gminnym Ośrodkiem Kultury przeprowadził m.in. niżej wymienione działania:

 1. „Narodziny Rodziny”. Projektem objęto rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i bezradnością opiekuńczo wychowawczą. W celu wzmocnienia odpowiedzialności rodzica jak również funkcji wychowawczej w rodzinie.
 2. „Czysty Aniołek”. W ramach tej ogólnopolskiej akcji obdarowywano rodziny zebranymi środkami czystości.
 3. „Szlachetna Paczka”. Zebrane dary przekazano 67 rodzinom.
 4. „Rozwiń Skrzydła”. W ramach projektu uczono uczniów gimnazjum kreatywnego myślenia i prawidłowych postaw społecznych.
 5. „Rodzina Bez Przemocy”. Projektem objęto 20 rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
 6. „Zdrowe Dzieci W Zdrowych Gminach” W ramach projektu w naszych szkołach sa prowadzone działania wspierające aktywny styl życia. Do projektu zostali włączeni także rodzice, kluby sportowe, są prowadzone dodatkowe zajęcia dot. zdrowego żywienia oraz zajęcia sportowe.
 7. „Razem Możemy Więcej”. Uczestnicy projektu mieli możliwość odbycia kursów zawodowych „obsługi koparko-ładowarek”, „opiekunki w żłobku”, „manikiurzystki”.
 8. „Razem Do Celu”. W ramach projektu przygotowywano kursantów do podjęcia pracy.
 9. „Kooperacja – Efektywna i Skuteczna”. Celem projektu było wypracowanie modelu kooperacji na rzecz zwalczania ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin.

Ponadto z Banku Żywności pozyskano i za darmo rozdano naszym mieszkańcom 107 ton żywności oraz 45 ton jabłek.

W zakresie ochrony zdrowia dla naszych mieszkańców organizowaliśmy bezpłatne badania mammograficzne, badania przesiewowe ukierunkowane na wykrywanie chorób układu krążenia, usg jamy brzusznej i tarczycy, szczepienia przeciwko grypie. Przy udziale pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przeprowadzono szkolenia z zakresu profilaktyki nowotworowej /rak szyjki macicy, piersi, prostaty/. Organizowaliśmy również akcje honorowego oddania krwi, w ramach których oddano 99,3 litra krwi.

Dokonując sprawozdania należy podkreślić bardzo aktywną i bardzo dobrą działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Ośrodek ten przy niewielkiej obsadzie kadrowej przeprowadził wiele imprez kulturalno-oświatowych, a m. in.:

– spotkania dla kobiet, w ramach których można było skorzystać z usług manikiurzystki, masażystki, brafitterki, nauki wypieku ciast, wykonywania dekoracji świątecznych, nauki różnych sposobów parzenia kawy,

– prowadzenie zajęć tanecznych i aerobikowych, lekcji gry na pianinie i gitarze, rękodzielniczych,

– przygotowanie i wystawienie wielu przedstawień teatralnych w ramach Walentynek, Letniej Akademii Teatralnej, Zumby, Przypływów Teatralnych,

– prowadzenie teatru „W Krzywym Zwierciadle”, który osiąga wiele sukcesów na scenach wojewódzkich i krajowych,

– prowadzenie zespołu folklorystycznego „Stepniczanie”.

– Zorganizowanie i przeprowadzenie takich wydarzeń jak: Dni Stepnicy, Jazz Piknik Nad Zalewem, Biesiada Rybna, Regaty Żeglarskie, cyrkowy projekt Pippi Pończoszanka, Mobilne Muzeum Migracji, Dożynki Gminne, Spotkania Seniorów, Kiermasz Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja Zimowa Kraina, Zimowe Ferie, Weekend Kobiet, Dzień Matki, Śpiewanie Dla Andrzeja, impreza plenerowa Wiatr i Woda, Turniej Wsi, Wystawa Owadów, Mikołajkowa Przystań.

Ponadto Dyrektor GOK nadzoruje funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Strażnik miejski w minionej kadencji wykonał 486 interwencji w sprawach dotyczących utrzymania czystości, postępowania ze zwierzętami, dewastacji mienia, zatrzymania lub ujawnienia sprawców przestępstw i wykroczeń. Przeprowadził 201 kontroli w zakresie przestrzegania ustawy o odpadach. W 239 przypadkach zastosował środki wychowawcze w postaci pouczenia. Nałożył 95 mandatów karnych na łączna kwotę 17.000 zł. Wykonał 213 konwojów z dokumentacja gminną. Wykonał 30 pomocy prawnych na rzecz innych jednostek Straży Gminnych. Wszczął 14 postępowań w sprawach o wykroczenia przekazując materiały do Sądu Rejonowego w Goleniowie. Wykonał 44 kopie zapisu z monitoringu dla potrzeb postępowań prowadzonych przez Policję. Działania strażnika przyczyniły się do ujawnienia 28 sprawców przestępstw lub wykroczeń do których ścigania uprawniona jest Policja. Schwytał 41 bezpańskich psów. Brał udział w zabezpieczeniu imprez gminnych. W celach prewencyjno-patrolowych przejechał 24.164 km. Powyższe działania jednoznacznie świadczą o przydatności Straży Miejskiej, która nie ma przynosić gminie dochodów poprzez karanie mandatami karnymi, a przede wszystkim ma działać prewencyjnie.

W ramach obsługi interesantów pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej wydali 17 410 decyzji administracyjnych, od których złożono  tylko 5 zasadnych odwołań. Do w/wym. urzędów wpłynęło 45 608 pism, podań, wniosków. Wydano 420 zarządzeń burmistrza, opracowano 297 projektów uchwał Rady Miejskiej. W ramach dostępu do informacji publicznej udzielono 148 informacji. Przez cały okres kadencji złożono tylko 1 niezasadną skargę, co bardzo dobrze świadczy o fachowości urzędników.

Szanowni Państwo!

W minionej kadencji starałem się wykonać wszystkie zobowiązania jakie Państwu złożyliśmy. Tylko niektóre przedsięwzięcia, ze względu na opóźniony dostęp do unijnych  i krajowych dotacyjnych środków finansowych, uległy niewielkiemu przesunięciu w czasie. Działania te są aktualnie realizowane, a ich zakończenie przewidziane jest  jeszcze w tym roku lub na początek 2019 r. Jestem przekonany, że zrobiliśmy wszystko co było możliwe dla rozwoju naszej gminy, dla polepszenia warunków życia jej mieszkańców. Niewiele jest w Polsce o podobnej wielkości gmin, które tak jak nasza wykonały tak wiele inwestycji w tak krótkim czasie.

 

 

 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica