Osiągnięcia

Największym sukcesem mojej kadencji jest zrealizowanie programu wyborczego, z jakim szedłem do  wyborów w 2018 r. Za sukces uważam również utrzymanie zerowego zadłużenia naszej gminy oraz pozyskanie ponad 41.274.924 zł unijnych i krajowych dotacji na realizację gminnych zadań. Wartym podkreślenia jest również fakt bardzo niskiego bezrobocia w naszej gminie, które wynosi około 3 %.

Pozyskanie znacznych dotacji unijnych i krajowych pozwoliło nam na zrealizowanie nw.  inwestycji i przedsięwzięć:

 1. Oddano do użytkowania kolejne dwa bloki mieszkalne z 46 mieszkaniami na osiedlu przy ul. Kolejowej w Stepnicy. W ten sposób zakończono budowę osiedla, na którym powstało w sumie 151 mieszkań komunalnych.
 2. Wykonano kapitalny remont wraz termomodernizacją wielorodzinnego komunalnego bloku mieszkalnego w Czarnocinie.
 3. Otrzymano w darowiźnie budynek jednorodzinny w Racimierzu, który następnie wyremontowano i przekazano polskiej rodzinie repatriantów z Kazachstanu.
 4. Wybudowano nową sieć wodociągową z ujęcia wody w Miłowie do Gąsierzyna odciążając w ten sposób przesył wody wodociągiem na trasie Miłowo – Stepnica.
 5. Wykonano kapitalne remonty stacji ujęć wody w Miłowie, Łące, Widzieńsku i  Budzieniu z budową nowych studni, przyłączy do studni oraz wyposażeniem stacji        w nowoczesne urządzenia.
 6. Wykonano nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Stepnicy, Stepniczce, Miłowie i Łące.
 7. Wykonano szereg bardzo kosztownych prac remontowych i modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Stepnicy.
 8. Wybudowano nowa przepompownię ścieków komunalnych przy osiedlu Akacjowym w Stepnicy.
 9. Dokonano wymiany pompy i elektroniki w 16 przepompowniach ścieków sanitarnych.
 10. Przebudowano ulice Tadeusza Kościuszki i Portową wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 11. Wybudowano nową nawierzchnię ulicy Spokojnej w Żarnowie.
 12. Wykonano remonty ul. Księdza Zygmunta Kajuta w Stepnicy i drogi przy cmentarzu w Żarnowie.
 13. Wybudowano nową drogę z kostki brukowej do świetlicy w Łące.
 14. Wykonano drogę z destruktu asfaltowego w Stepniczce.
 15. Wykonano spowalniacze ruchu na ulicy Kolejowej w Stepnicy.
 16. Brano aktywny udział w realizacji inwestycji prowadzonych na terenie naszej gminy przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, tj. w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 111 oraz budowie ścieżki rowerowej Blue Velo.
 17. Położono nową nawierzchnię asfaltową oraz wybudowano ścieżkę rowerową na ul. Dworcowej w Stepnicy.
 18. Wybudowano wiatę rowerową wraz z utwardzonym placem przy ZSP w Stepnicy.
 19. Wykonano modernizację drogi rowerowej Stepnica – Widzieńsko.
 20. Wykonano pumptrack, tj. asfaltowy tor rowerowy w parku w Stepnicy.
 21. Wybudowano ścieżkę edukacyjną „Promenada Słońca” pomiędzy Kopicami, a Czarnocinem.
 22. Wybudowano w parku w Stepnicy miasteczko rowerowe w celu prowadzenia zajęć dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych, oraz przeprowadzania egzaminów w celu uzyskania karty rowerowej.
 23. Dokonano wymiany pokładu molo na plaży w Stepnicy.
 24. Zakupiono sprzęt do usuwania wodorostów na plaży.
 25. Wybudowano wieżę widokową wraz z promenadą łączącą Przystań na Kanale Młyńskim z plażą.
 26. Zakupiono nową wieżę ratowniczą na plażę w Stepnicy.
 27. Zamontowano kolejne słupki prądowe na Przystani Żeglarskiej przy Kanale Młyńskim.
 28. Dokonano rewitalizacji parku wraz z remontem muszli koncertowej w Czarnocinie.
 29. Wykonano rzeźbę legendarnego założyciela Stepnicy rybaka Szczepana.
 30. Postawiono Pomnik Niepodległości w Stepnicy z popiersiem Józefa Piłsudskiego.
 31. Utworzono Izbę Pamięci Ziemi Stepnickiej.
 32. Utworzono Muzeum Świnek Skarbonek. Jest to najprawdopodobniej najliczniejsza kolekcja świnek skarbonek w Europie, która liczy 1823 szt. i stale się powiększa.
 33. Wykonano nowe zadaszenie amfiteatru w Stepnicy.
 34. Dokonano wymiany urządzeń na placach zabaw w d. Bogusławiu, Stepniczce, oraz na osiedlu Akacjowym i na plaży w Stepnicy. Dodatkowo, zgodnie z życzeniem mieszkańców plac zabaw w d. Bogusławiu przeniesiono w inne miejsce.
 35. Wykonano nowy plac zabaw na osiedlu przy ul. Kolejowej w Stepnicy.
 36. Wykonano kapitalny remont budynku klubowego LKS Pionier na stadionie w Żarnowie.
 37. Wykonano system nawadniania płyty stadionowej w Żarnowie.
 38. Dokonano wymiany oświetlenia na energooszczędne na boisku Orlik i hali sportowej w Stepnicy.
 39. Wykonano trybuny na stadionach w Stepnicy i Żarnowie.
 40. Zamontowano siłownie zewnętrzne w Budzieniu, Zielonczynie, Stepniczce i Czarnocinie.
 41. Rozbudowano Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu, w celu uzyskania nowych pomieszczeń, tj. klas lekcyjnych i biblioteki szkolnej.
 42. Wykonano nową sztuczną nawierzchnię placu zabaw przy szkole w Racimierzu.
 43. Rozbudowano budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy.
 44. Dokonano zakupu profesjonalnego wyposażenia sali teatralnej oraz tzw. harcówki w ośrodku kultury.
 45. Wykonano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Gąsierzynie.
 46. Utworzono świetlicę socjoterapeutyczną w Łące.
 47. Wykonano termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy.
 48. Dokonano modernizacji serwerowni w budynku urzędu w ramach programu Cyfrowa Gmina.
 49. W remizie OSP Żarnowo zamontowano panele fotowoltaiczne i pompę ciepła.
 50. Wykonano remont pomieszczeń socjalnych i garażowych OSP Stepnica.
 51. Wymieniono 254 lampy oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe.
 52. Wykonano remont kaplicy cmentarnej w Stepnicy.
 53. Usunięto z terenu gminy 155 ton wyrobów zawierających azbest.
 54. Zakupiono i rozmieszczono na terenie miasta kosze na psie odchody.
 55. W ramach różnych programów zakupiono i przekazano dzieciom z terenu gminy 170 laptopów.

Oprócz wymienionych przedsięwzięć wykonano wiele remontów mieszkań i obiektów komunalnych. Wykonano bieżące remonty w szkołach, oraz wyposażono je w niezbędne  i nowoczesne pomoce naukowe. Wydatki gminy na oświatę stanowią największe wydatki  z naszego budżetu i w okresie minionej kadencji wyniosły 46.706.134 zł.

W kilku ostatnich latach zakupiono także nowoczesne wyposażenie dla jednostek OSP za kilkaset tysięcy złotych. Całość kosztów utrzymania OSP wyniosła 1.566.594 zł. Warte podkreślenia jest to, że  nasze jednostki OSP brały udział w 473 akcjach ratujących życie  i zdrowie ludzkie oraz mienie.

Dla odciążenia mieszkańców od ponoszenia pełnych kosztów za wodę i odbiór ścieków sanitarnych oraz odbiór odpadów komunalnych, podjęliśmy w 2022 r. decyzję o dopłatach do realizacji tych zadań z budżetu gminy. W 2023 r. dopłaciliśmy  207.110 zł do wody i ścieków  oraz 508. 963 zł  do wywozu odpadów.  Z uwagi na rezygnację przewoźników z transportu na trasie Czarnocin – Stepnica i Jarszewko – Stepnica, od 2021 r. aby zapewnić jakikolwiek transport publiczny, dopłaciliśmy przewoźnikom do biletów 138.462 zł. W celu pomocy mieszkańcom zdecydowaliśmy się na taki wydatek, mimo tego, że z budżetu gminy pokrywamy już koszty dowozu dzieci do naszych szkół podstawowych i dzieci z niepełnosprawnościami do szkół specjalnych, bez żadnego wsparcia z budżetu państwa. Koszty te, odpowiednio wyniosły 807.336 zł i 642.753 zł. Dopłacamy również do funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego „Ciuchcia”. W minionej kadencji to wydatek rzędu 1.382.331 zł.

W czasie kryzysu energetycznego zdecydowaliśmy się również na pomoc mieszkańcom  i przystąpienie do zakupu węgla i sprzedaży go po preferencyjnych cenach.

Własne środki finansowe przeznaczone na inwestycje, zatrudnienie, edukację, organizację imprez skutecznie pomnażaliśmy o dotacje krajowe i unijne, co pozwoliło nam uniknąć zaciągania zobowiązań. Kończymy kadencję z zerowym zadłużeniem, czym może się pochwalić bardzo niewiele samorządów w naszym kraju.

Gmina, oprócz inwestycji realizowała wiele projektów skierowanych do mieszkańców, a wśród nich m.in.:

1/ program „Czyste Powietrze” – realizowany przez punkt konsultacyjno-informacyjny w tut. Urzędzie, polegający na dofinansowaniu kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

2/ program „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica”, realizowany przez urząd, polegający na możliwości uzyskania grantu w wysokości 25 tys. zł  i 50 tys. zł na termomodernizację budynku wraz z wymianą nieekologicznego źródła ciepła.

3/ program „Wymiana pieców i kotłów węglowych na terenie Gminy Stepnica” – program realizowany przez urząd, polegający na dążeniu do ograniczenia wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz stosowania urządzeń o wysokiej sprawności, a tym samym obniżenia emisji zanieczyszczeń.

4/ projekt grantowy pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”  – realizowany w szkołach podstawowych naszej gminy poprzez zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia.

5/ projekt „Razem Do Celu” – realizowany przez MGOPS. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu przeprowadzono warsztat edukacji społeczno-finansowej „Aflatoun”, warsztat edukacyjny promujący zdrowy tryb życia, warsztat edukacyjny „Szkoła dla Rodziców”, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenia komputerowe, warsztaty ABC przedsiębiorczości ze szkoleniem komputerowym, warsztat edukacyjny „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, kurs zawodowy „Stylizacja paznokci”, kurs zawodowy „Florysty” oraz kurs zawodowy „Kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.

6/ projekt „3 szlaki Zalewu Szczecińskiego”, w ramach którego wyznaczono szlak rowerowy, wędkarski i edukacyjny. Celem projektu była poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych obszaru oraz wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej.

7/ projekt „Cyfrowa Polska”, realizowany przez MGOPS, w ramach którego zakupiono 24 komputery i przeszkolono 288 osób w 7 modułach szkoleniowych pt. „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w Sieci”, „Moje Finanse i Transakcje w Sieci”, „Działam w Sieciach Społecznościowych”, „Tworzę Własną Stronę Internetową”, „Rolnik w Sieci” i „Kultura w Sieci”. Po zakończeniu projektu komputery zostały przekazane do szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu.

8/ projekt „W drodze do sukcesu” realizowany przez szkoły podstawowe  w Stepnicy  i w Racimierzu. Głównym celem projektu było podniesienie podstawowych umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania edukacji poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych. Projekt skierowany był do wszystkich uczniów i uczennic szkół Gminy Stepnica oraz do nauczycieli pracujących w tych szkołach.

9/ projekt „Mobilny Urzędnik” – skierowany do tych mieszkańców gminy, którzy z różnych przyczyn sami nie mogą dotrzeć do urzędu, czyli posiadających orzeczenie  o niepełnosprawności, w wieku 65+, mających problemy z poruszaniem się, będących opiekunami osób zależnych. Mobilny Urzędnik przyjeżdża do takiego mieszkańca, pomaga wypełnić wniosek i dostarcza go do urzędu.

10/ projekt „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” realizowany przez szkoły podstawowe w Stepnicy i w Racimierzu. Celem głównym projektu była profilaktyka zdrowotna i edukacja dzieci oraz ich rodziców w  zakresie zdrowia poprzez prowadzenie działań zapobiegających zjawisku  nadwagi i otyłości wśród dzieci oraz wspieranie rodzin w niwelowaniu skutków tego zjawiska.

11/ program „Wspieraj seniora”, realizowany przez MGOPS. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy podczas stanu epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

Wykonanie tak dużej ilości inwestycji bez zaciągania kredytów,  oraz szereg innych zrealizowanych zadań zostało zauważone przez krajowych ekspertów, którzy przyznali naszej gminie następujące wyróżnienia:

 1. „Symbol Polskiej Samorządności 2019”. Wyróżnienie to jest przyznawane przez redakcję Monitora Rynkowego, Gazety Prawnej oraz Rzeczpospolitej za osiągnięcia w zakresie jakości zarządzania, sprawności w pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami unijnymi, oraz dbałością o ekologię.
 2. „Samorząd od Serca”- tytuł nadany gminie przez Grupę Polpharma w uznaniu za zasługi na rzecz działań podjętych w celu promocji profilaktyki chorób układu krążenia oraz realizację zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia.
 3. Lider w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy w Ogólnopolskim Programie Zwalczania Grypy.
 4. „Samorząd przyjazny energii” – wyróżnienie przyznane przez Enea Operator za modernizację linii energetycznych i wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
 5. Lider Współpracy z NGO 2020. Nasza gmina zajęła pierwsze miejsce w województwie w kategorii gmin poniżej 15 tys. mieszkańców.
 6. „Samorządowy Lider Edukacji” – Komisja Ekspertów reprezentujących polskie środowisko akademickie przyznała naszej gminie ten tytuł za wzorcowe, nowoczesne, innowacyjne prowadzenie polityki edukacyjnej.
 7. W latach 2018 -2023 gmina zajmowała czołowe miejsca w Polsce w rywalizacji w ramach Europejskiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
 8. Gmina Stepnica została odznaczona Krzyżem Stulecia Związku Inwalidów Wojennych RP.
 9. Wyróżnienie przez Zachodniopomorski Związek Żeglarski za wieloletnią współpracę oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury żeglarskiej.
 10. Gmina Stepnica otrzymała nominację do finału Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. za realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy.
 11. Znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych za prace wykonywane na rzecz budownictwa komunalnego i społecznego zajmując na 2477 gmin piąte miejsce w Polsce.
 12. Gmina Stepnica jako Perła Samorządu w 2022 znalazła się w gronie 10 najlepszych gmin w Polsce.
 13. Wyróżnienie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.
 14. Gmina Stepnica została wyróżniona przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii za przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz za otwartość na małe i średnie przedsiębiorstwa.
 15. W ogólnopolskim rankingu „Samorządowy Lider Inwestycji” gmina otrzymała Srebrny Certyfikat Samorządowego Lidera Inwestycji.
 16. Kąpielisko gminne w Stepnicy każdego roku minionej kadencji otrzymywało certyfikat ekologiczny „Błękitna Flaga”.
 17. Kapituły redakcji Głosu Szczecińskiego i Głosu Koszalińskiego nominowały burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.
 18. W Szczecinie na Gali Pereł Biznesu przyznano burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wyróżnienie specjalne „Gwiazda Świata Biznesu 2021” za duży wkład  w rozwój Miasta i Gminy Stepnica.

W zakresie pomocy społecznej ścisłe współdziałaliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz pracodawcami aktywizując osoby bezrobotne. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyły się 24 posiedzenia, oraz 216 posiedzeń grup roboczych. Do zespołu wpłynęło 107 formularzy „Niebieskich Kart”.

Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy  w ramach środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  objął wsparciem 646 osób, przekazując 64 tony żywności i 24 tys. litrów mleka i oleju rzepakowego. W sumie na pomoc społeczną w analizowanym okresie wydaliśmy 42.609.722 zł.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców kontynuowaliśmy bezpłatne badania mammograficzne i szczepienia przeciwko grypie. Organizowaliśmy wspólnie z OSP akcje honorowego oddania krwi, w ramach których oddano 113,5 litra krwi.

Dokonując podsumowania kadencji należy również pamiętać o bardzo dobrej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, który prowadził zajęcia muzyczne, teatralne, szycia, ruchowe, oraz zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu biologii, fizyki i chemii, edukacji przyrodniczej, ekologicznej i seksualnej. Ośrodek realizował także projekty w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz Pomorza Zachodniego. Dyrektor Ośrodka nadzoruje pracę świetlic wiejskich oraz wspomaga działalność KGW. Przy ośrodku działa zespół Stepniczanie, grupa wokalna i grupa ogniowa „Smoki w Zalewie”.

Ośrodek zorganizował wiele wydarzeń kulturalnych m.in. Dni Stepnicy, Dożynki, regaty etapowe i regaty o puchar burmistrza, pokazy florystyczne, plenery fotograficzne, kino plenerowe, pokazy ogniowe, pikniki rodzinne, oraz występy takich zespołów jak Olej, Big  Cyc, Chłopcy z Placu Broni, Red Lips czy Sound and Grace. Organizowane były także spotkania autorskie z wieloma „gwiazdami” teatru, kina i kultury takimi jak Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski, Andrzej Grabowski, Dariusz Kordek, Michał Milowicz, Mozil, Jacek Fedorowicz, Krzysztof Daukszewicz, Violetta Ozminkowski-Daukszewicz, Laura Łącz, Rafał Królikowski, Małgorzata Lewińska, Ewa Kuklińska, Olga Bończyk czy Jan Nowicki.

Na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze świetlicami wiejskimi gmina wydała 5.210.399 zł.

Godnym podkreślenia jest fakt, że Gmina Stepnica poprzez MGOK, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej i Urząd Miasta i Gminy zaangażowała się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz działania przeciwko pandemii Covid-19.

W minionej kadencji Komendant Straży Miejskiej wykonał 398 interwencji w sprawach dotyczących utrzymania czystości, postępowania ze zwierzętami, dewastacji mienia, zatrzymania lub ujawnienia sprawców przestępstw i wykroczeń. Przeprowadził 186 kontroli     w zakresie przestrzegania ustawy o odpadach, ujawnił 14 przestępstw i nałożył 132 mandaty karne na ogólną kwotę 24 000 zł. Ujawnił sprawców 492 wykroczeń. Wykonał 54 kopie z monitoringu dla potrzeb postępowań prowadzonych przez Policję. Na podstawie nagrań ujawniono sprawców włamań, kradzieży, pobić i dewastacji mienia. Schwytał 43 psy, które przekazano właścicielom lub oddano do adopcji. Przewiózł do lekarza weterynarii 165 bezpańskich kotów w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji. Brał udział  w zabezpieczeniu imprez gminnych oraz we wspólnych patrolach z Policją. Powyższe działania jednoznacznie świadczą o przydatności Straży Miejskiej.

W ramach obsługi interesantów pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydali 25.325 decyzji administracyjnych oraz 3.851 zaświadczeń. Do wymienionych urzędów wpłynęło 64.587 pism, podań i wniosków. Jako Burmistrz wydałem 799 zarządzeń, oraz podpisałem 2.053 umowy. Pracownicy urzędu   przygotowali 441 projektów uchwał Rady Miejskiej. Na stronie internetowej gminy w aktualnościach opublikowano 2.304 informacje. Udzielono 420 informacji publicznych. Do Burmistrza i Rady Miejskiej wpłynęło 12 skarg, które okazały się bezzasadne.

 

Drodzy Mieszkańcy,

W minionej kadencji wykonaliśmy praktycznie wszystkie zobowiązania jakie Państwu złożyliśmy. Jestem przekonany, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe dla rozwoju naszej gminy, dla polepszenia warunków życia jej mieszkańców. Niewiele jest w Polsce gmin podobnej wielkości jak nasza, w których wykonano tak dużo inwestycji, w tak krótkim czasie.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica